Ajankohtaista

Kilpailu "Runo on vapaa" on loppunut

Runoja kertyi lähes 300, joten esiraadilla riitti pohdittavaa suosikkiensa löytämisessä. Runoilija Ilkka Tahvanainen valitsi näistä sarjojen voittajat, joille on jo ilmoitettu tuloksista.

» Lue lisää

Vuosikokous 2022

Topelius-seuran sääntömääräinen vuosikokous Helsingin keskustakirjasto Oodissa, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Maanantaina 31.5.2022 klo 17.30, ryhmähuone 7.

» Lue lisää

Vuosikokous 2021

Topelius-seuran sääntömääräinen vuosikokous, keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki.
Maanantai 8.11.2021 klo 17.00, Ryhmätila 3.

» Lue lisää

Stadgeenligt årsmöte

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING fr.o.m. 8/11 2021:

Tuula Pere, OTT, puheenjohtaja, ordförande
Laura Finne-Elonen, varapuheenjohtaja, viceordförande
Tiina Leppänen, sihteeri, jäsenasiat, sekreterare, medlemsärenden
Sakari Auvinen, rahastonhoitaja, kassör
Irja Bergman, vars. jäsen, ordin. medlem
Hanna Samola, vars. jäsen, ordin. medlem
Anna-Kaisa Inkala, vars. jäsen, ordin. medlem
Carita Glasgow, vars. jäsen, ordin. medlem
Märtha Norrback, varajäsen, suppleant
Andre Landéfort, varajäsen, suppleant
Tom Backman, varajäsen, suppleant

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

År 2020 var sällskapets 22 verksamhetsår.

Styrelsens sammansättning fr.o.m. 2.9.2019 var:
• Tuula Pere, JD, ordförande
• Laura Finne-Elonen, viceordförande
• Tiina Leppänen, sekreterare, medlemsärenden
• Marina Nyberg, kassör
• Sakari Auvinen, ordinarie medlem
• Irja Bergman, ordinarie medlem
• Anna-Kaisa Inkala, ordinarie medlem
• Hanna Samola, ordinarie medlem
• Märtha Norrback, suppleant
• Andre Landéfort, suppleant
• Carita Glasgow, suppleant
• Tom Backman, suppleant

Styrelsen sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret. På grund av
undantagsförhållandena under coronapandemin ordnades två av möten per e-post och på
Zoom.

Medlemmarna och medlemsavgiften

Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar var 15 euro, för studerande 5 euro och för
understödande medlemmar 100 euro. Avgiften för understörande organisationer var 500 euro.
Sällskapet har för närvarande 179 personmedlemmar.

Evenemang

Följderna av coronapandemin, som bröt ut i mars 2020, hade stor inverkan på sällskapets
verksamhet, och fortsätter att ha det också år 2021.

30-31.1.2020

Konferensen för nätverket för 1800-talsstudier ordnades i Finska litteratursällskapets lokaler.
Rubriken för konferensen var "Eksymisiä, epäonnistumisia ja umpikujia". Temat handlade om
misslyckade eller okända personer eller ideologier, bortglömda uppfinningar och konstverk och
andra historiska missöden. Topeliussällskapet medverkade på konferensen genom att ordna sin egen session 31.1.2020.

Ordet på sessionen, som hade rubriken Monimediaisia näkökulmia Topeliukseen, leddes av
Leena Kirstinä.
I Topeliussessionen medverkade Leena Kirstinä, som talade med rubriken Z. Topelius
onnellisten tähtien alla ja sattumien saatossa (med kommentarer av Jens Grandell), Petra
Lehtoruusu som talade om Toteutuneita ja toteutumattomia kuvia: Albert Edelfelt ja Välskärin
kertomukset; samt Tuula Pere, som talade under rubriken Oikeus ja kohtuus Topeliuksen
saduissa.

Topeliussällskapets egen Facebooksida https:/www.facebook.com/topeliusseura öppnades
4.2.2020. För närvarande administreras sidan i regel av sällskapets ordförande Tuula Pere, men
alla som är intresserade av Topelius är välkomna att göra inlägg på sidan. Det är särskilt
önskvärt att sällskapets medlemmar sprider ordet om sidan i sina intressentgrupper och
vänner.

14.3.2020 Topeliussoarén inställdes på grund av coronapandemin

Den traditionella Topeliussoarén på restaurang Saslik i Helsingfors måste inställas i sista
minuten på grund av coronapandemins utbrott. Enligt planerna skulle redaktör Eliel Kilpelä
(FM) hålla ett föredrag på soarén om Zacharias Topelius korrespondens med sina föräldrar,
men så blev det alltså inte. Vi hoppas att vi lyckas ordna ett tillfälle att få höra föredraget
senare.

Topeliussällskapet rf:s årsmöte 2.10.2020

Topeliussällskapets årsmöte måste senareläggas till hösten, och det ordnades 2.10.2020 på
Vetenskapernas hus. På grund av coronapandemin vidtogs specialarrangemang som gjorde det möjligt att delta i mötet både på Vetenskapernas hus och på webben.
Efter årsmötet höll verksamhetsledaren för Kriittinen korkeakoulu, den faktalitterära
författaren FD Eero Ojanen och den faktalitterära författaren EM Timo Jantunen ett föredrag
under rubriken Topelius - kasvatuksen kerettiläinen? Föredraget anknyter till en biografi över
Z. Topelius som är under arbete.

Internationella barnboksdagens webbseminarium 6.10.2020

Ursprungligen skulle internationella barnbokdsdagens seminarium Lasten ja nuorten tietokirjat
lukuilon edistäjänä ordnas på Annegården i Helsingfors 2.4.2020. Arrangörerna IBBY Finland ry,
Finlands facklitterära författare rf, Cultura-stiftelsen och Annegården flyttade evenemanget till
hösten, och det ordnades som ett strömmat arrangemang 6.10.2020 på Entressebiblioteket,
genomfört av Bibliotekskanalen.

På evenemanget höll Topeliussällskapets ordförande Tuula Pere ett föredrag under rubriken
Tietoa ja tarinaa Topeliuksen saduissa. Tuula Peres artikel under samma namn publicerades
hösten 2020 i IBBY Finland ry:s tidning Virikkeitä 3/2020.
Se även https:/www.kirjastokaista.fi/tuula-pere-tietoa-ja-tunnetta-topeliuksen-saduissa/

Helsingfors Bokmässa 2020 (inställd)
Mässan inställdes på grund av coronapandemin.

Stipendier

Topeliussällskapet fick ett stipendium om 2 000 euro av Kulturfonden för år 2020. Stipendiet
togs dock ut först på 2021.

Information

Under året skickades tre medlemsbrev med information till medlemmarna om kommande
evenemang och aktuella ärenden i sällskapet.

Sällskapet har en webbsida på adressen www.topeliusseura.fi.
Sällskapets nya Facebooksida öppnades i början av februari 2020:
https:/www.facebook.com/topeliusseura

 

VERKSAMHETSPLAN 2021-2022

Verksamhetsplanen har utarbetats till årsmötet som senarelades till hösten 2021 på grund av
coronaepidemin. Före årsmötet har sällskapet verkat efter riktlinjerna i den tidigare
verksamhetsplanen.
Coronapandemin som bröt ut i mars 2020 har fortsättningsvis haft stor inverkan på sällskapets
verksamhet.

Årsmöte

Topeliussällskapet rf:s årsmöte måste senareläggas till hösten 2021. Mötet hålls 8.11.2021 kl.
17.00 på centrumbiblioteket Odet i Helsingfors.

Arkiv

Ärendena som gäller genomgången och ordnandet av sällskapets arkiv och bl.a. materialet från
Topelius-skrivtävlingen har fördröjts. Avsikten är nu att få ordning på dessa frågor när de
begränsningar som coronan medför lättar.

Seminarier och kulturevenemang

Coronaepidemin har fortfarande viss inverkan på kulturevenemang. Sällskapets aktiviteter
utanför webben återupptas i den takt som avvecklingen av restriktionerna medger.
I den omfattning som seminarier, mässor och andra verksamhetsformer som traditionellt
ingått i Topeliussällskapets verksamhet i fortsättningen är möjliga, medverkar sällskapet i dem
som deltagare eller arrangör. Sådana evenemang är bl.a. Helsingfors Bokmässa, evenemangen
för nätverket för 1800-talsstudier, publikföreläsningar, seminarier och exkursioner.

Helsingfors Bokmässa 2021 och 2022

Helsingfors traditionella bokmässa år 2021 ordnas 28-31.10.2021, och Topeliussällskapet
medverkar på mässan på sedvanligt vis.
Sällskapet avser också att delta i Helsingfors Bokmässa år 2022.

Nätverket för 1800-talsstudier

Den 13 årskonferensen för nätverket för 1800-talsstudier under rubriken Kokemuksen ääriin
ordnas i Tammerfors 20-21.1.2022.
Ordförande Tuula Pere har lämnat en ansökan till konferensen på arrangörsorganisationens
webbplats. Målet är att en Topeliussession ordnas på konferensen. Vid den eventualitet att detta inte blir fallet avser sällskapet att ordna sessionen som ett separat evenemang i
Helsingfors.

Förslag till Topeliussession:

Korkeuksia tavoittelemassa - oppaana Topelius
Ordförande: Tuula Pere, JD, författare, ordförande för Topeliussällskapet rf
Talare:
Anna-Kaisa Inkala, TD, FM, styrelsemedlem i Topeliussällskapet rf,
Mystiset kokemukset ja taikausko Topeliuksen tuotannossa;
Hanna Samola, FD, universitetslektor, styrelsemedlem i Topeliussällskapet rf,
Zachris Topeliuksen satujen kasvikuvausten eettiset merkitykset ja eurooppalainen satuperinne
Tuula Pere, JD, författare, ordförande för Topeliussällskapet rf,
Aistit herkkinä - kuulevia kuuroja ja näkeviä sokeita Topeliuksen saduissa

Topeliussoarén, mars 2022

Den traditionella Topeliussoarén ordnas åter i mars 2022. Detsamma gäller uppvaktningen vid
Topelius gravmonument på Sandudd. Avsikten är att ordna uppvaktningen på den "rätta"
dagen, dvs. 12.3.2022. Laura Finne-Elonen kontaktar redaktör Eliel Kilpelä (FM), vars väntade tvåspråkiga föredrag Zacharias Topeliuksen kirjeenvaihto vanhempiensa kanssa - ikkuna sääty-yhteiskunnan perheeseen senarelades, då det blev nödvändigt att inställa Topeliussoarén år 2020.

Medlemskvällar

På medlemskvällarna ordnas föredrag av forskare vid SLS och av andra Topeliusexperter även i
fortsättningen.

De sociala medierna

Topeliussällskapets närvaro i de sociala medierna har gett sällskapet möjlighet att lyfta fram
dess verksamhet även under undantagsförhållandena. Vi avser att vidareutveckla detta t.ex.
genom att utreda möjligheterna att strömma och spela in diskussioner och föredrag av olika
slag.

Postkort med Topeliusmotiv

Ordförande Tuula Pere har förberett postkort för Topeliussällskapets bruk. Korten presenterar
dikter och aforismer som bygger på Topelius texter och på barnboksillustrationer som kan fritt
användas. Sällskapet beställer av dessa kort på finska och svenska bl.a. med anledning av
efterfrågan på bokmässan. Det första kortpartiet introduceras på bokmässan 2021.

Dikttävlingen Runo on vapaa (2021/2022)

Planeringen av dikttävlingen för barn - Runo on vapaa - senarelades till hösten 2021, och
tävlingens genomförande och startdatum flyttades i motsvarande mån. Prisutdelningen kan
eventuellt ordnas först år 2022.
Sällskapet håller kontakt om saken bl.a. med Äidinkielen opettajain liitto. I arrangemangen och
genomgången av dikterna deltar aktiva medlemmar från Topeliussällskapet och en
utomstående diktdomare. Sällskapets sekreterare Tiina Leppänen är dikttävlingens
samordnare.

Floradagens diktkväll 13.5.2021 och diktkvällarna i framtiden.

På Tiina Leppänens initiativ ordnades en webbträff kring Topelius dikter 13.5.2021.
Floradagens diktträff var lyckad, och avsikten är att ordna liknande diktkvällar också i
fortsättningen - förhoppningsvis på så sätt att deltagarna kan samlas i en fysisk lokal för att
lyssna på dikterna.

Topeliussällskapets vårutflykt 2022

På våren 2022, sannolikt i maj, ordnas Topeliussällskapets vårutflykt.
Sakari Auvinen och Tiina Leppänen utreder möjligheterna till ett besök på Hertonäs gård i
Helsingfors. I programmet kan ingå bl.a. ett guidat besök i huvudbyggnaden och en måltid på
restaurang Wanha Mylly, som verkar i inspektorns hus på gården.

Sakari suomeksi - Zachris på svenska, höstseminarium 2022

Hösten 2022 ordnar Topeliussällskapet seminariet Sakari suomeksi - Zachris på svenska, t.ex.
på centrumbiblioteket Odet.
Temat gör det möjligt att behandla flera olika perspektiv och att anlita experter inom olika
områden från historiker till lingvister och litteraturvetare. Föredragen väcker säkert intresse,
då Topelius är en viktig författare för många människor på finska eller svenska - eller på både
och. Sällskapet utser en arbetsgrupp för förberedelserna i god tid före seminariet.

Topeliussällskapets jul 2021 och 2022

Topeliussällskapets styrelse ordnar en julsamling med program t.ex. kring Topelius sånger och
dikter. Möjligheterna till medlemskårens deltagande i större omfattning utreds.